מדיניות פרטיות

 1. כללי
  • ורסיו מכבדת את פרטיותם של המשתמשים, ולכן מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הינה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת ורסיו במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או בעת הרשמה.
  • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. ורסיו רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר יימצא במתכונתו המעודכנת באתר. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמת המשתמש לשינויים בה.
  • כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 2. רישום והעברת מידע
  • חלק מהשירותים הניתנים במסגרת האתר ו/או הרכישה באתר ו/או במסגרת אמצעי המדיה החברתית השונים, כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב (להלן: "אמצעי מדיה חברתית") ו/או במסגרת הרשמה לניוזלטר טעונים מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מיקומך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת האימייל שלך. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות. ללא מסירת כתובת האימייל שלך, לא תוכל לקבל את הניוזלטר של ורסיו (להלן יחדיו "מסירת המידע").
  • המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או אשר ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם ורסיו ו/או במסגרת השימוש שיעשה באתר ו/או במסגרת הרשמתו לניוזלטר (להלן "הנתונים"), יישמר במאגרי המידע הרשומים של ורסיו, המשמשים בין היתר למטרות הבאות: דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר, מחקר, מתן שירות ללקוחות, ניהול מכירות וכן שיווק וגיוס לקוחות והתאמת חוויית המשתמש באופן אישי ללקוח.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר ו/או במסגרת הרשמתו לניוזלטר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.
 3. איסוף ושימוש במידע
  • ורסיו רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה באתר, אף אם לא השלים אותה (דוגמת מילוי טופס או רכישה), ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ולרבות במהלך הרשמתו לניוזלטר (כולם יחדיו מהווים חלק מהנתונים כהגדרתם לעיל), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש), וכן את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או במסגרת איזה מהשירותים הנוספים שמציעה ורסיו, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, בכלל דרכי ההתקשרות עמו, וכן לשם עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או לשירותים המוצעים על ידי ורסיו, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לוורסיו שיתוף פעולה עסקי.
  • בנוסף, רשאית ורסיו לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, כאמור לעיל, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
  • כמו כן, רשאית ורסיו לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, לצורך תחזוקת האתר, לצורך שיפור המידע, הקורסים, המבצעים והתכנים שוורסיו תציע, במסגרת האתר ו/או במסגרת דיוור מכל סוג (ובכל סוגי המדיה, לרבות המדיה החברתית), במסגרת הניוזלטר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לוורסיו והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה ורסיו רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של ורסיו, לרבות מידע מותאם לצורכי המשתמש על פי פילוח הנתונים ועיבודם. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.
 4. Cookies
  • האתר משתמש בקובצי Cookie (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו מוסר המשתמש, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, למען אימות פרטים, לשם שיפור חוויית הגלישה באתר, תוך התאמת האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, להקל על הגלישה באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים למשתמש, להתאים עבורו פרסומות הרלוונטיות אליו, אף בזמן גלישתו באתרים אחרים, הכול למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצורכי אבטחת מידע.
  • Cookies הם קובצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי ורסיו. חלק מהקבצים יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרים נשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשבו. הקבצים מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והקבצים ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בקובצי ה-Cookie מוצפן, וורסיו נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי ורסיו או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  • האתר עשוי לעשות שימוש אף בקובצי Cookie של צד ג' – למשל קבצים של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב-Google Analytics העוזרות לוורסיו להתאים למשתמש את חוויית הגלישה. למידע נוסף על קובצי ה-Cookie האלו ניתן לפנות לאתר Google בכתובת https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.
  • במקרה של משתמש שאינו מעוניין לקבל קובצי Cookie, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן המתאים. עם זאת, יש לזכור כי השבתה של קובצי ה-cookie עלול לגרום לכך שלא יהיה ניתן להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 5. מסירת מידע לצד שלישי
  • ורסיו תנקוט אמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
   • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
   • על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע המשתמש באתר;
   • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות שקשורות עסקית עם ורסיו;
   • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין;
   • במקרה בו העברת פרטיך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך. בהקשר זה, ידוע לך כי ורסיו עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, ייעשה גם שימוש בפרטי התשלום שתזין באתר.
   • בשל צו שיפוטי המורה לוורסיו למסור את המידע לצדדים שלישיים;
   • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין ורסיו ו/או מי מטעמה;
   • בכל מקרה בו תסבור ורסיו כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה של ורסיו ו/או מי מטעמה ו/או של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   • במקרה בו העבירה ו/או המחתה ורסיו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ורסיו להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 6. אבטחת מידע
  • ורסיו עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי ורסיו מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
  • ורסיו תשתמש באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון. אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר.
  • ורסיו עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי ורסיו מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, ורסיו נוקטת אמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
  • כך, ורסיו מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת ורסיו מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא אינה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית וכי ידוע למשתמש שוורסיו לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  • כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.
 7. יצירת קשר בנושא פרטיות
  • על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי ורסיו ואף לבקש מוורסיו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל ורסיו באמצעות לשונית "יצירת קשר" באתר, או לחלופין לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.
  • בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצון המשתמש למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלו, יש לשלוח אימייל לשירות הלקוחות של ורסיו בכתובת info@versio-academy.co.il.
  • בכל תכתובת לוורסיו יש לכלול את פרטי המשתמש המלאים, לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הבקשות. ורסיו תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.