תקנון האתר

1.       מבוא

1.1.    אתר ורסיו אקדמי: https://www.versio-academy.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה, בין היתר, גם מקום בו ניתן להירשם ו/או לרכוש מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר והמפעילה הינה החברה ורסיו תרגומים ע.מ 13482823 אשר משרדה הרשום נמצא ברחוב הגליל 43א בכפר סבא (להלן: "ורסיו").

1.2.    פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

1.3.    הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש, כהגדרתו להלן, באתר.

1.4.    תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין ורסיו, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו.

1.5.    לצורך תקנון זה, "משתמש" או "תלמיד" – כל אדם רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

·      המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים כדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

·      המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

·      המשתמש הוא בעל כתובת אימייל פעילה ברשת האינטרנט.

2.       תנאים כלליים

2.1.    מובהר כי ורסיו רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא כל הודעה מראש.

2.2.    ורסיו שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רישום ו/או רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

2.3.    תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י ורסיו ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

2.4.    האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.5.    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

3.        שירותים המוצעים באתר

אתר ורסיו מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

·      גלישה ועיון בתכנים שונים.

·      רישום ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים.

·      שיתוף תכנים מן האתר באמצעות האימייל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

·      הרשמה לדיוור (קבלת מידע טכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי ורסיו אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או לא יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וורסיו תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי ורסיו רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עלול לפגוע בשמה של ורסיו ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עלול לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לוורסיו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי ורסיו תהיה רשאית להשתמש בשמו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ללא תשלום כלשהו. זכות זו של ורסיו תישמר ללא הגבלת זמן. המשתמש מאשר כי לוורסיו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של ורסיו ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של ורסיו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של ורסיו כאמור.

4.       הרישום והרכישה באתר

4.1.    האתר מאפשר, בין היתר, רישום של המשתמש ורכישת קורסים, כרטיסי כניסה לכנסים, סדנאות והשתלמויות בתחום פעילותה של ורסיו (להלן: "הקורסים") מבין הקורסים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הקורס המבוקש. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה של קורס באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת אימייל מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל ורסיו להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לוורסיו עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.  מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הקורס הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

4.2.    תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

4.2.1.           עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שוורסיו תקבל אישור מאת ספקית התשלום על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין ורסיו. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י ספקית התשלום – יקבל המשתמש הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהקורסים המבוקשים קיימים בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של קורס אשר ישנה בעיה בקיומו, מכל סיבה שהיא, תהיה ורסיו רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת ורסיו. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד ורסיו ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

4.2.2.           ורסיו תהא רשאית לאפשר רכישה באמצעות אמצעי רכישה נוספים.

4.2.3.           בתום הרישום תישלח חשבונית למשלם באמצעות ספקית התשלום, אשר תהווה אישור על ביצוע התשלום, וכן הודעה מטעם ורסיו המאשרת את השלמת העסקה.

5.       אספקה

5.1.    קיום הקורסים יעשה במקום ובזמן כפי שיוחלט ע"י ורסיו, אשר תדאג לעדכון התלמיד בהתאם. קורסים מקוונים יתבצעו בפלטופרמה אינטרנטית כדוגמת Zoom   באמצעות קישור שיימסר לתלמיד מבעוד מועד.

5.2.    ורסיו שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת, ובמקרה כזה יוחזר לתלמיד מלוא שכר הלימוד ששולם.

5.3.    כנסים יתקיימו בתאריך שיהיה ידוע מראש לרוכש. קניית כרטיס מקנה לרוכש מקום מובטח בכנס. ורסיו שומרת על זכותה לבטל כנס זה או אחר מכל סיבה שהיא, לרבות מיעוט משתתפים, ובמקרה של ביטול יינתן לרוכש החזר מלא של עלות הכרטיס ששולמה על ידו.

6.       ביטול עסקה על ידי המשתמש

6.1.    המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הכל כמפורט להלן:

·        הודעה על ביטול השתתפות מצד תלמיד באיזה מן הקורסים תיעשה בכתב בלבד באמצעות שליחת הודעת ביטול לכתובת האימייל info@versio-academy.co.il, ועל התלמיד לוודא את קבלת ההודעה על ידי ורסיו (להלן: "הודעת ביטול").

·        תלמיד אשר בחר לבטל את השתתפותו בקורס בהודעת ביטול עד 45 ימים לפני תחילתו של הקורס, יוחזר לו מלוא שכר הלימוד ששולם בניכוי דמי הרישום. ההחזר הכספי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום שבו בוצע התשלום מלכתחילה. מובהר בזאת כי סעיף זה אינו חל על רישום לקורס פחות מ-45 ימים לפני תחילתו.

·        תלמיד אשר בחר לבטל את השתתפותו בקורס בהודעת ביטול עד 30 ימים לפני תחילתו של הקורס, יוחזר לו שכר הלימוד בניכוי 10% משכר הלימוד, ובניכוי דמי הרישום. מובהר בזאת כי סעיף זה אינו חל על רישום לקורס פחות מ-30 יום לפני תחילתו.

·        תלמיד אשר בחר לבטל את השתתפותו בקורס בהודעת ביטול עד 14 ימים לפני תחילתו של הקורס, יוחזר לו שכר הלימוד בניכוי 30% משכר הלימוד, ובניכוי דמי הרישום. מובהר בזאת כי סעיף זה אינו חל על רישום לקורס פחות מ-14 יום לפני תחילתו.

·        תלמיד אשר בחר לבטל את השתתפותו בקורס בהודעת ביטול במהלך 14 הימים לפני מועד תחילתו של הקורס, יוחזר לו שכר הלימוד בניכוי 50% משכר הלימוד, ובניכוי דמי הרישום.

·        החזר כספי יינתן לתלמיד/ה כנגד הצגת חשבונית מס/קבלה בלבד.

·        תלמיד אשר בחר לבטל את השתתפותו בקורס לאחר תחילת הקורס, לא יהיה זכאי כלל להחזר שכר הלימוד או להחזר דמי הרישום. 

6.2.    מובהר בזאת כי במידה ומועד פתיחת הקורס ישתנה, יראו את המועד החדש כמועד שממנו יחל מניין הימים לצורכי ביטול בהתאם לסעיף זה. 

6.3.  במקרה של הפרת התחייבות התלמיד כלפי ורסיו, לרבות עיכוב תשלום/אי תשלום, תהיה שמורה לוורסיו הזכות להפסיק את לימודיו או לעכב אישור/תעודה/מסמך הקשורים בלימודים. זאת, מבלי לפגוע בזכותה של ורסיו לתבוע את התלמיד בגין נזקים שייגרמו לוורסיו עקב ההפרה כאמור.

6.4.  מבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, הרוכש כרטיס לכנס יהיה רשאי לבטל את העסקה כמפורט להלן:

·        רוכש אשר בחר לבטל את ההשתתפות בכנס עד 14 יום לפני מועד הכנס והודיע על כך בכתב כאמור, יקבל החזר בגובה 70% מעלות הכרטיס.

·        רוכש אשר בחר לבטל את ההשתתפות בכנס פחות מ-14 ימים לפני מועד הכנס לא יקבל החזר כספי. 

7.       אחריות

7.1.    נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את ורסיו.

7.2.    אין באמור באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת קורס או לביצוע פעולות כלשהן. אין בהצגת הקורסים משום המלצה או הבעת דעה מצד ורסיו לגבי טיבם וכיוצא באלה.

7.3.    בכפוף לכל דין, האחריות לבדיקת טיבם, תכונותיהם, מחיריהם והתאמתם של הקורסים לצורכי המשתמש חלה על המשתמש בלבד, ולפיכך ממליצה ורסיו למשתמש להפעיל את שיקול דעתו ולבצע את כל ההערכות, הבדיקות וההשוואות הנדרשות לפני רכישת הקורסים באתר. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי ורסיו.

8.       אבטחה ופרטיות

ורסיו ו/או מי מטעמה נוקטים אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, כתובת אימייל וכדומה) יישמרו במאגר המידע של ורסיו ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ורסיו לכתובת info@versio-academy.co.il. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת ורסיו באמצעות תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים – הוא תקן PCI DSS. התקן הנ"ל חל על כל גוף המקבל, מעביר או משתמש בכרטיסי אשראי, ובכללם, חברות הסליקה, סוחרים ונותני שירותים. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות ורסיו מאחר וורסיו נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ורסיו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ורסיו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ורסיו. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ורסיו לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. ורסיו מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, ורסיו תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בוורסיו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ורסיו לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ורסיו צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, ורסיו תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

9.       ביטול עסקת הרכישה על ידי ורסיו

9.1.    ורסיו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

·      אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הקורס בוטל ולא יתקיים מכל סיבה שהיא.

·      אם לא התקבל אישור מאת ספקית התשלום לביצוע התשלום על ידי המשתמש.

·      בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

·      המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות כל דין.

·      המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

·      המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בוורסיו ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.

·      בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות ורסיו לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את הקורסים ו/או הכנסים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני או רפואי. בנסיבות כאמור רשאית ורסיו לבטל את העסקה או להציע למשתמש קורס חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

9.2.    בוטלה מכירה כאמור, ורסיו לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הקורס ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

10.    שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים והשירותים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ורסיו בכתובת info@versio-academy.co.il או בטלפון 054-2563204.

11.    קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר ורסיו, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של ורסיו בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר ורסיו, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ורסיו, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם ורסיו בלא קבלת הסכמת ורסיו מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ורסיו לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות התקנון ו/או בלא לקבל את הסכמת ורסיו מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של ורסיו מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו ורסיו, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם ורסיו, שם המותג, סימני המסחר של ורסיו (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיוב' – הם כולם רכושה של ורסיו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת ורסיו בכתב ומראש. אייקונים (icons) , כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של ורסיו ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם ורסיו נתנה את הסכמתה לכך, מראש ובכתב.

12.    דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.